Lubliniec, dnia 27.02.2017r.

 

 

KOMUNIKAT

ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ, LOKALOWEJ

         I CIEPŁOWNICTWA W LUBLIŃCU

 

           Zakład Wodociągów i Kanalizacji przy ZGKLiC w Lublińcu zawiadamia     odbiorców  wody przy ulicach Wschodniej, Słowiczej, Okólnej, Jaskółczej
   do skrzyżowania z ulicą Słowiczą , że w związku z  prowadzonymi  pracami    konserwacyjno -remontowymi   sieci nastąpią przerwy w dostawie wody

   w  dniachod  28.02.17r. do 03.02.2017r.  od godz 800 do godz 1400.

 

Za  powstałe  utrudnienia  przepraszamy.

 

                                  Z W i K przy ZGKLiC

                               w  Lublińcu ul. Piaskowa 56

                                  tel. 34-356-20-39

 

Komunikat

Zarządu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej

i Ciepłownictwa z dnia 04.10.2014r. godzina 13:00

 

 

    

 

Informujemy, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu podał komunikat stwierdzający przydatność wody do spożycia przez ludzi z sieci wodociągowej Lubliniec (zasilanej do dnia 24.09.2014r. z ujęcia wody zlokalizowanego na  ul. Częstochowskiej).

 

W załączeniu oryginał komunikatu.

 

 

 

 

Dyrektor ZGKLiC w Lublińcu

 

 

Komunikat

Zarządu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej

i Ciepłownictwa z dnia 03.10.2014r. godzina 15:30

 

 

     Ponownie informujemy, że najnowsze badania jakości wody pitnej w próbkach pobranych z miejskiej sieci wodociągowej w dniu 02.10.2014r. przez akredytowane laboratorium, stwierdzają  brak obecności bakterii grupy coli. Tym samym woda z sieci wodociągowej Gminy Lubliniec w każdym rejonie miasta  jest zdatna do spożycia. 

 

Dyrektor ZGKLiC w Lublińcu

 

 

 

 

Komunikat

Zarządu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej

i Ciepłownictwa z dnia 02.10.2014r. godzina 16:00

 

 

         Informujemy, że w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pitnej pobranych z miejskiej sieci wodociągowej przez akredytowane laboratorium, stwierdza się  brak obecności bakterii grupy coli. Tym samym woda z sieci wodociągowej miasta Lubliniec jest zdatna do spożycia.  

         Komunikat Sanepidu z dnia 01.10.2014r. mówiący o jednym punkcie poboru wody, w którym wystąpiły odstępstwa dotyczy próby z przyłącza wodociągowego do prywatnego budynku  przy ulicy Kochanowskiego. Aktualnie prowadzona jest dezynfekcja i stały  monitoring  jakości wody tego przyłącza do budynku.

         Jednocześnie informujemy, że od dnia 24.09.2014r. woda do sieci podawana jest tylko z jednego ujęcia  nr 1 przy ulicy Piaskowej. Woda z tego ujęcia została przebadana i nadaję się do spożycia przez ludzi której jakość jest zgodna z wymogami  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r., Nr 61, poz. 417 z późn. zm.)

Następne komunikaty będą dostępne na naszej stronie www.zgklic.pl

 

 

Za wszelkie utrudnienia i uciążliwości przepraszamy.

 

 

Dyrektor ZGKLiC w Lublińcu

 

 

 

 

 

Zawiadamiamy, że alternatywne źródło wody pitnej w tym również wody butelkowanej  znajduje się przy ujęciu wody ulica Piaskowa 56 w Lublińcu.

 

 

 

 


KOMUNIKAT 3/2014

dotyczący jakości wody z wodociągu Lubliniec.

 

Po spotkaniu sztabu kryzysowego Urzędu Miejskiego w Lublińcu ze Śląskim Państwowym Inspektorem Sanitarnym ustalono co następuje:

 1. Z uwagi na brak oficjalnych wyników badań wody przeprowadzonych przez Powiatową Stację
  Sanitarno-Epidemiologiczną w Lublińcu woda będzie chlorowana do odwołania.

 2. W dalszym ciągu jakość wody w sieci wodociągowej jest na bieżąco monitorowana przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Lublińcu oraz ZGKLiC.

     Burmistrz Miasta Lublińca

  Edward Maniura

   

  Dyrektor ZGKLiC

  Marek Brzezina

  KOMUNIKAT 2/2014

dotyczący jakości wody z wodociągu Lubliniec.

 

 

 

Na spotkaniu sztabu kryzysowego Urzędu Miejskiego w Lublińcu ustalono co następuje:

 1. Od środy dnia 24 września 2014r. cała sieć wodociągowa miasta Lublińca jest zasilana wodą z ujęcia przy ul Piaskowej.
 2. Przeprowadzone badania wody na sieci wodociągowej i ujęciu wody przy ul. Piaskowej wykazały, że spełnia ona wymagania dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
 3. W dalszym ciągu jakość wody w sieci wodociągowej jest na bieżąco monitorowana przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Lublińcu.
   

 

Burmistrz Miasta Lublińca

Edward Maniura

 

 Dyrektor ZGKLiC w Lublińcu

 Marek Brzezina    

 

 

 

Informujemy, że z powodu wyłączenia ujęcia wody przy ulicy Częstochowskiej

i przekierowania zasilania miasta na ujęcia wody przy ulicy Piaskowej mogą pojawić się problemy z ciśnieniem i mętnością wody.

 

 

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

 

 

 

Informacja o jakości wody pitnej w miejskiej sieci wodociągowej
na dzień 14.10.2014r.

Uprzejmie informujemy mieszkańców, że na podstawie wszystkich bieżących wyników badań wykonanych zarówno przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Lublińcu jak i przez niezależne, akredytowane laboratoria wynika, iż woda w miejskiej sieci wodociągowej w Lublińcu od 25.09.2014r nie zawiera bakterii grupy coli. Przeprowadzone równolegle badania jedynego obecnie pracującego źródła zasilania miejskiej sieci wodociągowej tj. Ujęcia wody nr 1 przy ulicy Piaskowej wykazały przydatność wody do spożycia  zgodnie z obowiązującymi przepisami.

      Informację o przekroczeniach parametrów mikrobiologicznych w wodzie otrzymaliśmy w środę 24.09.2014r. Szybkie, zdecydowane i skuteczne działania przyniosły efekt eliminując obecność bakterii w sieci wodociągowej już następnego dnia (wyniki badań z dnia 25.09.2014r., na sześć pobranych próbek tylko jedna negatywna). Jedynie badania wykonywane w jednym z prywatnych budynków nie były jednoznaczne. Przeprowadzone na nasze zlecenie nie wykazywały obecności bakterii, natomiast wykonywane przez PSSE w Lublińcu wykazywały przekroczenia. Rozważano wyłączenie z eksploatacji spornego punktu co jednak wymagało m.in. uzyskania zgody właściciela posesji oraz wykonania kolejnych badań w sąsiednich punktach, takie warunki dalszego postępowania zostały przedstawione przez PSSE w Lublińcu. Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego uległby zmianie tylko i wyłącznie po otrzymaniu pozytywnych wyników z kolejnych badań. Obecnie analizowana jest również woda z wyłączonego Ujęcia wody Nr 3 przy ul. Częstochowskiej. Wstępne wyniki wskazują na czasowe przekroczenie dopuszczalnych norm mikrobiologicznych w pokładzie warstwy wodonośnej, co mogło stanowić potencjalne źródło zanieczyszczenia. W związku z wyłączeniem z eksploatacji Ujęcia wody nr 3, zostaną tam przeprowadzone gruntowne prace przeglądowe i konserwacyjne. Dopiero kilkukrotnym uzyskaniu pozytywnego wyniku badania wody, ujęcie zostanie ponownie włączone do eksploatacji. Dla bezpieczeństwa zostanie zwiększona częstotliwość badań w tym rejonie.                                             

 Zanieczyszczenie wody jakie miało ostatnio miejsce dotyczyło obszaru sieci wodociągowej w rejonie ulicy Częstochowskiej i Steblowa. Wielkości przekroczenia parametrów mikrobiologicznych w wodzie pitnej nie powinna stanowić zagrożenia dla zdrowia, jeśli do picia używana była przegotowana woda.

Kilka najistotniejszych informacji dotyczących tego problemu: Bakterie grupy coli zostały uznane za odpowiedni wskaźnik mikrobiologiczny jakości wody do picia ze względu na łatwość wykrywania i oznaczania w wodzie. Bakterie te nie powinny występować w dostarczonej uzdatnionej wodzie. Stwierdzenie ich obecności w wodzie sugeruje np. nieodpowiednie jej uzdatnianie, wtórne zanieczyszczenie lub nadmierną zawartość substancji odżywczych w uzdatnionej wodzie. W przypadku produkcji wody wydobywanej na terenie miasta z Ujęć wody nr 1 i 3, obowiązujące pozwolenie wodnoprawne w tym zakresie nie wymaga obowiązku uzdatniania wody oraz jej ciągłego chlorowania, jedynie w przypadkach zagrożenia lub profilaktycznych działań.

        Procedura informacyjna: w dniu 24.09.2014r w godzinach popołudniowych po otrzymaniu pisemnej decyzji z PSSE w Lublińcu, niezwłocznie przystąpiono do bezpośredniego zawiadomienia najbliższych instytucji publicznych w rejonie zagrożenia, jak również umieszczenia informacji na stronach internetowych oraz umieszczenia ogłoszeń w miejscach publicznych w zagrożonym rejonie. Zdajemy sobie sprawę, że informacja ta nie mogła dotrzeć natychmiastowo i wszędzie. Proces informowania wymaga przeanalizowania rzeczywistego zagrożenia, określenia jego skali i obszaru jakiego dotyczy oraz usprawnienia współpracy wszystkich służb. W tym przypadku nie należy bezpośrednio obarczać wszystkim Burmistrza, który w oparciu o posiadane informacje zwołał w odpowiednim czasie posiedzenie sztabu kryzysowego, na którym właściwie oceniono sytuację i podjęto dalsze kroki. Ponadto pojawienie się w tym samym czasie nieprawdziwych i niespójnych informacji w mediach oraz komunikatach PPIS znacznie przyczyniło się do niepotrzebnego chaosu. Ważne było w tym momencie zidentyfikowanie realnego stopnia zagrożenia tak by mieszkańcy czuli się bezpiecznie oraz nie występował element niepotrzebnej paniki. A w przedstawionej sytuacji nie została wykryta dużo groźniejsza bakteria Escherichia coli, lecz bakterie grupy coli w ilości nie stanowiącej tak dużego zagrożenia dla zdrowia. Należy zwrócić też uwagę, iż wykonywane badania są w stanie bardzo dokładnie wykryć powstałe przekroczenia, a szybka reakcja może skutecznie doprowadzić do unormowania parametrów dostarczanej wody. Utworzone zostało również alternatywne źródło bezpiecznej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przy ujęciu wody na ulicy Piaskowej 56, gdzie można było zaopatrzyć się w wodę butelkowaną. Wszelkie dodatkowe informacje na ten temat były udzielane pod podanymi numerami telefonów zamieszczonymi w ogłoszeniach dla mieszkańców zagrożonego rejonu.

W celu przybliżenia mieszkańcom tematyki badań wody, przyczyn i źródeł ewentualnego zanieczyszczenia oraz właściwego postępowania z wodą w najbliższym czasie ukażą się informacje i artykuły na ten temat na naszej stronie internetowej.

Jako dostawca odpowiedzialny za jakość wody, za wszelkie z tego względu niedogodności przepraszamy.   

 

Dyrektor ZGKLiC w Lublińcu

Zarząd Gospodarki

Komunalnej,
Lokalowej i Ciepłownictwa

 

ul. Spokojna 2

42-700 Lubliniec 

 

telefon: 34 351 40 00

Fax: 34 3514002 

 zgklic@wp.pl​

Godziny otwarcia ZGKLiC

Poniedziałek- Piątek
  7:00 -15:00

Godziny otwarcia KASY:

Poniedziałek- Piątek
  7:00 -14:45

Gdzie i jak płacić

 

Płatności można dokonać : 
w kasie ZGKLiC, banku, na poczcie,przelewem .
 

Basen Kryty 

w Lublińcu


przy ul. Powstańców Śl. 42 

 

GODZINY OTWARCIA

 •  poniedziałek                 od  10 00  do 18 00       (ostatnie wejście)
 •  wtorek -  piątek             od   7 00  do  20 00       (ostatnie wejście)
 •  sobota                          od   12 00  do  18 00      (ostatnie wejście)

 

    Obowiązuje rezerwacja.   

    Informacja :     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Awaria:

 

W razie awarii związanych
z siecią wodociągową i kanalizacyjną udostępniamy Państwu numery telefonów, pod którym przez całą  dobę dostępne są wykwalifikowane służby, uprawnione do ich usuwania.

 

(034) 356-20-39

              609 407 133

BIP Urząd Miejski Lubliniec
Lubliniec Portal Samorządowy
Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa