Zasady zawierania umów o zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzanie ścieków do nieruchomości.

 


Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie umowy

o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, zawartej na piśmie między

usługodawcą –  Zarządem Gospodarki Komunalnej ,Lokalowej i Ciepłownictwa

przy ul. Spokojnej 2 w Lublińcu ,a Odbiorcą usług.


ZGKLiC zawiera umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci wodociągowej lub/i kanalizacyjnej lub która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.

Umowa może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, do którego ma być dostarczana woda i/lub z którego mają  być odprowadzane ścieki.

 

Osoby mające prawo do  zawarcia umowy:

1. właściciel,

2. współwłaściciel, użytkownik wieczysty, dzierżawca, oraz najemca pod warunkiem posiadania pisemnego upoważnienia wystawionego przez właściciela lub współwłaściciela,

3. zarządca nieruchomości lub osoba upoważniona przez większość współwłaścicieli (czynności w zakresie zwykłego zarządu) lub upoważniona (wyznaczona) sądownie.

 

Dokumenty  potrzebne do zawarcia umowy :

1.   pisemny wniosek o zawarcie umowy,

2.   dowód  tożsamości ze zdjęciem i numerem identyfikacyjnym PESEL,

 

Oraz jeden z niżej wymienionych dokumentów potwierdzających prawo do dysponowania nieruchomością, która ma być, lub jest przyłączona do sieci:

- odpis z księgi wieczystej,
- wypis z ewidencji gruntów,
- akt własności sporządzony w formie aktu notarialnego,
- umowy najmu, dzierżawy, użyczenia lub innego tytułu uprawniającego do władania nieruchomością .

 

Osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne prowadzące  działalność gospodarczą są zobowiązane ponadto do przedłożenia Dostawcy jeden z niżej wymienionych dokumentów:

- zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualnego odpisu z KRS,
- zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
- zaświadczenie o nadaniu numeru NIP, 
- pisemne  pełnomocnictwo wraz ze wskazaniem osób do reprezentacji o ile nie wynika to z dokumentów  wymienionych  wyżej

 

Jeżeli nastąpi zmiana właściciela nieruchomości, należy złożyć podpisany przez  obie  strony  protokół zdawczo – odbiorczy z przekazania  nieruchomości (lokalu)  zawierający:

- dane następcy prawnego,
- odczyt stanu wodomierza na dzień przekazania nieruchomości.

 

 

 

 

Zarząd Gospodarki

Komunalnej,
Lokalowej i Ciepłownictwa

 

ul. Spokojna 2

42-700 Lubliniec 

 

telefon: 34 351 40 00

Fax: 34 3514002 

 zgklic@wp.pl​

Godziny otwarcia ZGKLiC

Poniedziałek- Piątek
  7:00 -15:00

Godziny otwarcia KASY:

Poniedziałek- Piątek
  7:00 -14:45

Gdzie i jak płacić

 

Płatności można dokonać : 
w kasie ZGKLiC, banku, na poczcie,przelewem .
 

Basen Kryty 

w Lublińcu


przy ul. Powstańców Śl. 42 

 

GODZINY OTWARCIA

  •  poniedziałek                 od  10 00  do 18 00       (ostatnie wejście)
  •  wtorek -  piątek             od   7 00  do  20 00       (ostatnie wejście)
  •  sobota                          od   12 00  do  18 00      (ostatnie wejście)

 

    Obowiązuje rezerwacja.   

    Informacja :     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Awaria:

 

W razie awarii związanych
z siecią wodociągową i kanalizacyjną udostępniamy Państwu numery telefonów, pod którym przez całą  dobę dostępne są wykwalifikowane służby, uprawnione do ich usuwania.

 

(034) 356-20-39

              609 407 133

BIP Urząd Miejski Lubliniec
Lubliniec Portal Samorządowy
Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa