ZASADY   OBOWIĄZUJĄCE

NA  BASENIE KRYTYM

 

Administrowanym przez Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa w Lublińcu

 

 

 

 

 1. I.                   Przepisy ogólne

 

 1. Obiekt jest czynny od poniedziałku do soboty zgodnie z grafikiem.
 2. Przed wejściem na teren hali basenowej należy zapoznać się z obowiązującym regulaminem.
 3. Z krytego basenu mogą korzystać :

            3.1. Grupy zorganizowane, uczące się pływać i grupy treningowe pod opieką trenera,              instruktora.

            3.2. Jednorazowo w niecce basenu może przebywać 30 osób kąpiących się.

 1. Zajęcia zorganizowane  (grupowe) odbywają się według ustalonego grafiku zajęć basenu.
 2. Wstęp na basen odbywa się po wykupieniu biletu wstępu lub karnetu wielokrotnego wejścia.

Dla grup zorganizowanych z opiekunem lub terenem po dokonaniu rezerwacji.

 1. Korzystający z imiennych karnetów wstępu obowiązani są na żądanie przedstawić dowód tożsamości/ dokument ze zdjęciem.

Korzystający ze wstępów ulgowych – odpowiedni dokument.

 1. Zajęcia na pływalni mogą odbywać się tylko pod nadzorem dyżurnego ratownika WOPR zatrudnionego przez Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa.

7.1. Uprawnionych osób i terenów, instruktorów, nauczycieli pływania oraz ratownika.

            7.2. Podczas kąpieli ogólnodostępnych i zajęć, czynna jest szatnia ogólna – nieodpłatna.

            7.3. Korzystający z pływalni obowiązkowo przebierają się w szatni / odpowiednio   damskiej lub męskiej.

7.4 Przed wejściem do szatni obowiązuje zmiana obuwia na zastępcze / klapki, drewniaki/.

8.   Grupy zorganizowane muszą mieć co najmniej jednego opiekuna na 15 uczestników.

9.   Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie obiektu, kąpać się wyłącznie pod opieką rodziców lub pełnoletnich opiekunów.

10.  Opiekun grupy po wejściu na strefę basenową zobowiązany jest do skontaktowania się z ratownikiem WOPR w celu ustalenia zasad korzystania z kąpieli.

11.  Obiekt jest kontrolowany w sposób ciągły a niedostosowanie się do obowiązujących zasad może być podstawą do wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminu.

12.  Zabrania się przebywania:

- w obiekcie basenu po godzinach działalności oraz w pomieszczeniach służbowych osobom obcym i nie zatrudnionym,

- na obrzeżu niecki basenu  osobom nie uczestniczącym w zajęciach szkoleniowych.

 

II.  Zasady korzystania z hali basenowej

 

 

 

1.   Korzystających z basenu obowiązuje:

  a) Ubiór pływacki : strój kąpielowy / kostium, kąpielówki / oraz czepek tak aby włosy        były wewnątrz czepka.

  b) Zabrania się używania strojów wełnianych, frotte, spodenek gimnastycznych, szortów.

2.  Wszyscy korzystający z pływalni są zobowiązani do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom i nakazom kierownictwa oraz ratowników, pełniących funkcje nadzoru, w sprawach dotyczących bezpieczeństwa, porządku oraz przestrzegania regulaminu na terenie pływalni.

3.  Uczestników zajęć i prowadzących obowiązuje zachowanie spokoju i utrzymanie czystości i porządku.

4. Każdy użytkownik basenu zobowiązany jest przed wejściem na halę basenową do umycia całego ciała oraz do dezynfekcji stóp w brodziku przy natryskach.

5. Prowadzący zajęcia zobowiązany jest:

a) zgłosić dyżurnemu ratownikowi rozpoczęcie i zakończenie zajęć,

b) warunkiem wejścia grupy na basen, jest obecność opiekuna lub prowadzącego zajęcia,

c) prowadzący zajęcia jest odpowiedzialny za przestrzeganie porządku i regulaminu basenu oraz ma obowiązek przebywania z grupą od chwili wejścia na basen do momentu opuszczenia basenu przez ostatniego uczestnika zajęć.

6. Prowadzących zajęcia obowiązuje strój sportowy oraz odpowiednie obuwie  (klapki, drewniaki).

7. Korzystający ze sprzętu i urządzeń do nauki pływania i treningu zobowiązani są po zajęciach złożyć go w wyznaczonych miejscach.

8. Na sygnał dźwiękowy / gong, gwizdek/ lub polecenie ratownika, korzystający z basenu winni natychmiast wyjść z wody.

9. Na terenie basenu obowiązuje ruch prawostronny wzdłuż toru basenu.

10. Na terenie basenu zabrania się :

- Biegania po obejściu, skakania do wody z obrzeża otaczającego nieckę basenu.

- Wpychania do wody innych użytkowników basenu.

- Używania sprzętu ratowniczego i pływackiego do innych celów niż jest przeznaczony.

- Wrzucania do wody naczyń, resztek jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych.

- Niszczenia wyposażenia obiektu.

- Wchodzenia do kwiatonów i niszczenia zieleni.

- Zanieczyszczania wody basenowej.

- Używania mydła i środków chemicznych na terenie hali basenowej.

- Spożywania alkoholu i palenia tytoniu.

- Wprowadzania na terenie obiektu zwierząt, rowerów i wózków (z wyłączeniem wózków dla osób niepełnosprawnych).

- Chwytać i przytapiać uczestników kąpieli i zajęć.

- Jeść, żuć gumę oraz zaśmiecać teren pływalni.

- Używać napojów, środków kosmetycznych w pojemnikach szklanych.

- Używania przez korzystających z basenu sprzętu ratunkowego/ koło ratunkowe, rzutek, drążki ratunkowe/.

- podczas kąpieli ogólnodostępnej korzystać ze sprzętu do pływania, który stwarza zagrożenie dla pływających lub powoduje utrudnienie dla innych uczestników kąpieli np. monopłetwy, aparatu do nurkowania lub inne.

11. Zabrania się wstępu na basen osobom po spożyciu alkoholu oraz wnoszenia i picia alkoholu.

12. Wszelkie skaleczenia oraz nieprawidłowości należy niezwłocznie zgłaszać ratownikowi WOPR lub obsłudze basenu.

13. W obiekcie basenu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.

 

 

III.  Odpowiedzialność

 

1.  Za  bezpieczeństwo przebywających w basenie podczas kąpieli ogólnodostępnej i zajęć zorganizowanych /grup/ odpowiedzialność ponosi dyżurny ratownik i prowadzący zajęcia trener, instruktor, nauczyciel pływania.

 

2.   Za bezpieczeństwo i właściwe zachowanie osób korzystających z basenu w grupach zorganizowanych  odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia.

 

3.   Osoby ze schorzeniami serca, zaburzeniami krążenia równowagi, chorobami uszu oraz po przebytych dłuższych chorobach powinny uzyskać zezwolenie lekarskie na korzystanie z basenu. Osoby z w/w schorzeniami korzystają z pływalni na własną odpowiedzialność.

4.   Za zniszczenia elementów wyposażenia obiektu obowiązuje odpłatność w wysokości 100% szkody.

5.   Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa w Lublińcu nie ponosi odpowiedzialności za zagubione na terenie obiektu przedmioty wartościowe oraz pieniądze.

6.   Rzeczy pozostawione na terenie obiektu a znalezione przez personel można odebrać do 30 dni od daty pozostawienia u pracownika szatni.

7.   Za szkody spowodowane przez dzieci na terenie obiektu odpowiadają rodzice lub opiekunowie.

8.   Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa jako administrator obiektu nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu.

9.   W sprawach skarg i wniosków przyjmuje Dyrektor Zarządu Gospodarki komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa w siedzibie w Lublińcu ul. Spokojna 2.

 

 1. IV.           Przepisy końcowe

 

 1. Prawo do prowadzenia działalności w obiekcie basenu:

Szkoleniowej/ szkolenia sportowe, nauka pływania, kursy ratowników/, handlowej i reklamowej mają podmioty prawne lub osoby fizyczne po zawarciu umowy lub określeniu pisemnych warunków rezerwacji.

 1. Osoby prowadzące zajęcia szkoleniowe winny posiadać uprawnienia do pracy      dydaktycznej (trener, instruktor, nauczyciel pływania).
 2. Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie uchybień zakazać dalszego korzystania z obiektu lub prowadzenia zajęć.
 3. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą wypraszane z basenu bez zwrotu kosztów wstępu.
 4. Rozliczanie należności za pobyt na basenie odbywa się w oparciu o cennik opracowany przez Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa w Lublińcu.

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 349/XXX/2013

RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU

z dnia 29 stycznia 2013 r.

 

 

 

Załącznik nr 4

 


 


 

Regulamin korzystania z krytej pływalni zlokalizowanej

 na terenie gminy Lubliniec.


 

1. Kryta pływalnia jest obiektem zarządzanym przez Zarząd Gospodarki Komunalnej

      Lokalowej i Ciepłownictwa w Lublińcu z siedzibą przy ul. Spokojnej 2.

 

2. Do korzystania z krytej pływalni upoważnione są osoby posiadające ważny bilet wstępu lub osoby uprawnione do bezpłatnych wejść. Bilet wstępu należy zachować do kontroli.

 

3. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie krytej pływalni wyłącznie pod opieką   osób  dorosłych.

 

4. Na pływalni obowiązuje strój kąpielowy.

 

5. Najmłodszym dzieciom należy zakładać kąpieluszki.

 

6. Przed wejściem do wody należy umyć się pod natryskiem.

 

7. Na pływalnię nie należy wnosić naczyń i innych przedmiotów mogących narazić inne osoby na urazy i niebezpieczeństwo.

 

8. Na pływalni nie należy biegać.

 

9. Rzeczy i ubrania należy pozostawić w szatni. Przed wyjściem z szatni należy     upewnić się czy szafka jest zamknięta.

 

10. Nad bezpieczeństwem korzystających z pływalni czuwają uprawnieni ratownicy,    którzy kierując się względami bezpieczeństwa mogą ograniczyć swobody  korzystających z pływalni.

 

11. Osoby odpowiedzialne za zniszczenie lub uszkodzenie mienia znajdującego się   na terenie pływalni ponosić będą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

12. Zakupienie biletu jest równoznaczne z oświadczeniem, że kupujący zapoznał się

      z regulaminem obiektu.

 

 

 


Zarząd Gospodarki

Komunalnej,
Lokalowej i Ciepłownictwa

 

ul. Spokojna 2

42-700 Lubliniec 

 

telefon: 34 351 40 00

Fax: 34 3514002 

 zgklic@wp.pl​

Godziny otwarcia ZGKLiC

Poniedziałek- Piątek
  7:00 -15:00

Godziny otwarcia KASY:

Poniedziałek- Piątek
  7:00 -14:45

Gdzie i jak płacić

 

Płatności można dokonać : 
w kasie ZGKLiC, banku, na poczcie,przelewem .
 

Basen Kryty 

w Lublińcu


przy ul. Powstańców Śl. 42 

 

GODZINY OTWARCIA

 •  poniedziałek                 od  10 00  do 18 00       (ostatnie wejście)
 •  wtorek -  piątek             od   7 00  do  20 00       (ostatnie wejście)
 •  sobota                          od   12 00  do  18 00      (ostatnie wejście)

 

    Obowiązuje rezerwacja.   

    Informacja :     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Awaria:

 

W razie awarii związanych
z siecią wodociągową i kanalizacyjną udostępniamy Państwu numery telefonów, pod którym przez całą  dobę dostępne są wykwalifikowane służby, uprawnione do ich usuwania.

 

(034) 356-20-39

              609 407 133

BIP Urząd Miejski Lubliniec
Lubliniec Portal Samorządowy
Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa